Politika spoločnosti

Politika spoločnosti TRANSSERVIS, a. s., Košice vychádza z plnenia vzájomne  dohodnutých požiadaviek:

  • medzi zamestnancami v rámci firmy,
  • so zákazníkmi v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov,
  • rešpektovať právne a iné požiadavky pri poskytovaní služieb,
  • zlepšovať úroveň manažérskych systémov.

Systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001: 2016

V súlade so systémom manažérstva kvality STN EN ISO 9001: 2016 poskytovať obchodným partnerom služby, ktoré uspokoja ich očakávania a náročne štandardy. Realizovať služby, ktoré sú symbolom vysokej kvality a profesionality a odrážajú spokojnosť obchodných partnerov.

Systém manažérstva enviromentu (životného prostredia) podľa STN EN ISO 14001: 2016

Pri stavebnej činnosti dodržiavať legislatívne požiadavky, prevenciu znečisťovania životného prostredia, ochranu prírodného bohatstva surovín a energie, minimalizáciu odpadov, uprednostňovať ich zhodnocovanie. Zvyšovať ochranu životného prostredia s cieľom zabrániť negatívnym vplyvom a tak spĺňať podmienky enviromentálneho manažérstva v zmysle STN EN ISO 14001: 2016.